Utah - Bruce's Photo Ark
Sunrise at Zion N.P.

Sunrise at Zion N.P.