Utah - Bruce's Photo Ark
Sunrise at Mesa Arch, Caynonlands N.P

Sunrise at Mesa Arch, Caynonlands N.P