Florida - Bruce's Photo Ark
White Ibis

White Ibis